کمیسیون فنی و آموزش

نام کمیسیون اعضاء سمت شماره تماس
کمیسیون فنی و آموزش آقای حسین امساک پور رئیس ۰۹۱۱۱۳۱۱۱۳۳
آقای ایمان عدالت فیض نائب رئیس ۰۹۱۱۳۳۴۱۵۰۰
آقای بهنام حاجی زاده منشی ۰۹۱۱۳۳۲۴۴۷۰
آقای عیسی مؤید عابدی عضو ۰۹۱۱۱۳۶۰۴۱۸
آقای مهرگان روحی عضو ۰۹۱۱۱۳۷۱۰۶۰
دکمه بازگشت به بالا