کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف

نام کمیسیون اعضاء سمت شماره تماس
کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف آقای جلیل عطری رئیس ۰۹۱۱۱۴۹۳۰۳۶
آقای محسن آفتابی نائب رئیس ۰۹۱۱۳۳۷۶۸۵۵
آقای فرهنگ لوی منشی ۰۹۱۱۸۲۰۸۲۰۰
آقای وحید معتقد عضو ۰۹۱۱۱۳۲۹۱۸۸
آقای محدرضا نظری عضو ۰۹۱۲۳۴۵۵۲۹۹
دکمه بازگشت به بالا