کمیسیون بازرسی

نام کمیسیون اعضاء سمت شماره تماس
کمیسیون بازرسی آقای رضا محمد یاری رئیس ۰۹۱۱۸۲۷۱۶۰۳
آقای حامد جدی نائب رئیس ۰۹۱۱۱۳۱۷۴۸۸
آقای کوروس پورغلامی منشی ۰۹۱۱۱۳۰۱۰۱۰
آقای سید جواد تقوی عضو ۰۹۱۱۱۳۴۹۰۰۰
آقای میرهادی معظم موسوی عضو ۰۹۱۱۱۳۱۴۵۷۲
دکمه بازگشت به بالا